BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
A A A

Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy - Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013

Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

Pracodawca jest obowiązany zapewniać, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.


Uwaga!
Od 1 stycznia 2012 r. nie jest już wymagana pozytywna opinia obiektów posiadających pomieszczenia pracy, wydawana przez uprawnionych rzeczoznawców zgodnie z odrębnymi przepisami.

Brak obowiązku uzyskiwania opinii rzeczoznawców nie zwalnia pracodawcy z zapewnienia aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bhp, sprecyzowanych w ogólnych przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach techniczno-budowlanych. Do pierwszych zalicza się przede wszystkim ogólne przepisy bhp. Pod pojęciem przepisów techniczno-budowlanych należy natomiast rozumieć w szczególności ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Ważne: Pomieszczenie pracy jest to pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca.

Nie uważa się za przeznaczone na pobyt pracowników pomieszczeń, w których:

 • łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku,
   
 • mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi, bez zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy,
   
 • jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich pracowników zajmujących się obsługą.

Pomieszczeniem stałej pracy - jest pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny, a pomieszczeniem czasowej pracy pomieszczenie, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin.

Z kolei miejscem pracy jest miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego pracownik ma dostęp w związku z wykonywaniem pracy. Przez stanowisko pracy rozumie się przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę.

Ważne: W pomieszczeniach pracy należy zapewnić przede wszystkim czystość i porządek, oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednie ogrzewanie, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, nasłonecznieniem, drganiami, innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz warunki do sprawnej ewakuacji.

W pomieszczeniach pracy, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, takie jak: hałas, wysoka temperatura, drgania, promieniowanie, gazy, pyły należy stosować rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawanie się ich do innych pomieszczeń oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych.

Pomieszczenia stałej pracy nie powinny znajdować się poniżej poziomu otaczającego terenu, chyba że wymaga tego rodzaj produkcji. Jednak poniżej tego poziomu mogą znajdować się pomieszczenia pracy:

 • w garażu, kotłowni i warsztatach podręcznych,
   
 • pomieszczenia handlowe, usługowe i gastronomiczne w ulicznych przejściach podziemnych, w podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach, w domach handlowych i hotelach oraz obiektach zabytkowych (pod warunkiem zachowania wymagań przepisów techniczno-budowlanych i po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy).

Powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy powinny gwarantować spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach. Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi.

Wysokość pomieszczeń stałej pracy nie może być mniejsza niż:

 • 3 m - jeżeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
   
 • 3,3 m - jeżeli prowadzone są prace mogące powodować występowanie substancji szkodliwych dla zdrowia; wysokość tych pomieszczeń może być obniżona pod warunkiem zastosowania klimatyzacji oraz uzyskania zgody właściwego inspektora sanitarnego,
   
 • 2,5 m - jeżeli przebywa w pomieszczeniu nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego przypada co najmniej po 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia,
   
 • 2,5 m - w pomieszczeniu usługowym lub produkcyjnym drobnej wytwórczości mieszczącym się w budynku mieszkalnym, jeżeli przy wykonywanych pracach nie występują pyły lub substancje szkodliwe dla zdrowia, a hałas nie przekracza dopuszczalnych Polskimi Normami wartości poziomu dźwięku, a na każdego pracownika przypada także 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia,
   
 • 2,2 m - w dyżurkach, portierniach, kantorach, kioskach ulicznych i dworcowych, pomieszczeniach usytuowanych na antresoli otwartej do większego pomieszczenia.

Pomieszczenia pracy, w których przebywają pracownicy nie mogą być zamykane w sposób uniemożliwiający wyjście z pomieszczenia. Szyby w oknach oraz inne przedmioty i powierzchnie szklane narażone na uszkodzenie powinny być od strony, po której mogą znajdować się pracownicy osłonięte siatką zabezpieczającą przed odłamkami szkła.

Wymagania dotyczące zapewnienia oświetlenia dziennego pomieszczeń pracy zostały uregulowane ogólnymi przepisami bhp oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Z powołanych regulacji prawnych wynika, że pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do ich przeznaczenia, kształtu i wielkości. W takim pomieszczeniu stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1 : 8. Jest jednak dopuszczalne oświetlenie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wyłącznie światłem sztucznym, jeżeli:

 • oświetlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze względów technologicznych,
   
 • jest uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w części budynku pozbawionej oświetlenia dziennego.

Z ogólnych przepisów bhp wynika, że w pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca musi mieć zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.

Ważne: Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie.

Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Ponadto we wszystkich miejscach, w których mogą przebywać pracownicy (nie tylko w pomieszczeniach stałej pracy), pracodawca jest obowiązany zapewnić oświetlenie elektryczne w porze nocnej lub jeżeli oświetlenie dzienne jest niewystarczające.

Oświetlenie światłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi powinno odpowiadać potrzebom użytkowym i spełniać wymagania Polskiej Normy dotyczącej oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym.

  Przykład  

Pracodawca prowadzi działalność handlową w pomieszczeniu znajdującym się poniżej poziomu otaczającego terenu, na co posiada zgodę odpowiednich organów. W tej sytuacji nie musi on mieć odrębnego zezwolenia na stosowanie w miejscu pracy wyłącznie oświetlenia elektrycznego. Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 3 grudnia 2003 r. (sygn. akt II SA 3979/02, Pr.Pracy 2004/4/33): "uzyskanie zgody na lokalizację pomieszczeń pracy poniżej poziomu terenu (w miejscu pozbawionym dostępu do światła dziennego) nie wymaga dodatkowo zgody na stosowanie oświetlenia sztucznego w tych pomieszczeniach.". W uzasadnieniu NSA wyjaśnił, że zgoda na lokalizację pomieszczeń pracy poniżej poziomu otaczającego terenu, o jakiej jest mowa w § 18 ust. 2 ogólnych przepisów bhp, przesądza o zastosowanym oświetleniu, które z oczywistych względów może być wyłącznie sztuczne.

W pomieszczeniach pracy powinna być zagwarantowana temperatura odpowiednia do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższa niż 14o C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18C.

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 września 2001 r. (sygn. akt SA/Bk 75/01, Pr.Pracy 2002/3/35): "Odstąpienie przez pracodawcę od wykonania obowiązku zapewnienia pracownikom odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy może być usprawiedliwione względami technologicznymi, a nie jego sytuacją ekonomiczną.".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.