BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
A A A

Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy - Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017

Ryzyko zawodowe

Pracodawca powinien chronić życie i zdrowie pracowników zapewniając im bezpieczne i higieniczne warunki pracy (art. 207304 K.p.). Jako organizator procesu pracy ma on prawny obowiązek korzystania w tym celu z osiągnięć nauki i techniki. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 12 grudnia 1974 r. (sygn. akt II PR 262/74, PiZS 1976/3/67), powinność zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy obejmuje przestrzeganie nie tylko ogólnie obowiązujących norm w tym zakresie, lecz także indywidualnych przeciwwskazań związanych ze stanem zdrowia lub osobniczymi skłonnościami danego pracownika.

Powinnością pracodawcy jest określony w art. 226 K.p. obowiązek:

 • oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego, związanego z wykonywaną pracą,
   
 • stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko,
   
 • informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Celem, dla którego przeprowadza się ocenę ryzyka zawodowego, jest dążenie do poprawy warunków pracy, jak również wzmożona ochrona życia i zdrowia pracowników. Pojęcie "ryzyko zawodowe" zostało zdefiniowane w § 2 pkt 7 ogólnych przepisów bhp.

Ważne: Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem wykonywania pracy.

Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.

Ocena ryzyka powinna skutkować zastosowaniem środków profilaktycznych, metod oraz organizacji pracy zapewniających zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Ponadto powinny być one zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy.

Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności:

 • opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:
   
  • stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,
    
  • wykonywanych zadań,
    
  • występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,
    
  • stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
    
  • osób pracujących na tym stanowisku,
    
 • wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
   
 • datę przeprowadzenia oraz osoby dokonujące oceny.

Stosownie do regulacji art. 23711a K.p., pracodawca ma obowiązek konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami wszelkich działań mających związek z bezpieczeństwem pracy, w tym między innymi dotyczących oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania o tym ryzyku.

Dążąc do zmniejszania ryzyka zawodowego, pracodawcy są zobowiązani zapewnić:

 • organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych pracowników,
   
 • likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.

W sytuacji, gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczające, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Istotną rolę w zakresie rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego odgrywa służba medycyny pracy, do obowiązków której należy między innymi wykonywanie zadań z zakresu rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem. Służba medycyny pracy realizuje swoje zadania w tym zakresie współpracując z pracodawcami i pracownikami.

Istotnym elementem oceny ryzyka zawodowego w zakładzie pracy jest poinformowanie pracownika o ryzyku, jakie wiąże się z pracą wykonywaną na danym stanowisku oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Zawiadomienie pracownika o ryzyku powinno obejmować informacje dotyczące: rodzaju i poziomu czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, chorób zawodowych, na które narażony jest pracownik, metod ochrony przed zagrożeniami.

Informacje dotyczące ryzyka zawodowego mogą być przekazywane zarówno ustnie, jak i na piśmie, przy czym przeważa opinia, że forma ustna jest dopuszczalna tylko tam, gdzie stopień ryzyka jest nieznaczny. Z orzecznictwa dotyczącego odpowiedzialności pracodawców za wypadki przy pracy i choroby zawodowe wynika, że brak informacji o zagrożeniach wynikających ze środowiska pracy i o obowiązku przestrzegania przepisów bhp może wpłynąć na zakres odpowiedzialności pracodawcy za wypadek (por. wyrok SN z 15 listopada 2001 r., sygn. akt II UKN 620/00, OSNP 2003/15/367). W świetle tego faktu najwłaściwszą formą informowania pracowników o zagrożeniach (także ze względów dowodowych) jest forma pisemna.

Poniżej przedstawiamy przykładową informację o ryzyku zawodowym.

Zakład Tapicerski s.c.
ul. Konopna 10
Poznań
Poznań, 4 stycznia 2017 r.
Pan Bartłomiej Wiatrow
tapicer
Wydział Produkcji
w miejscu

Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą

Stosownie do art. 226 K.p. informuję, że w Zakładzie Tapicerskim s.c. z siedzibą jak w nagłówku przy wykonywaniu pracy w Wydziale Produkcji występuje ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: (należy opisać konkretne zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas pracy na stanowisku tapicer).

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powyższych zadań są obowiązani stosować następujące zasady ochrony przed tymi zagrożeniami: (należy opisać środki ochrony, np. odzież ochronną, obuwie ochronne, maski, kaski, nauszniki, rękawice czy okulary ochronne itd.).

Potwierdzenie zapoznania się

Bartłomiej Wiatrow 
............................................
(podpis pracownika)

Dyrektor
Krzysztof Zielony
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60