BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
A A A

Wsparcie na poprawę warunków bhp w firmie - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016

Środki z ZUS na realizację projektów w zakresie poprawy warunków bhp w firmie

Przedsiębiorca, który jest płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe, może ubiegać się o dofinansowanie ze środków ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w swojej firmie. O dofinansowanie mogą ubiegać się również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które odprowadzają samodzielnie składki na ubezpieczenie wypadkowe. Program w szczególności jest adresowany do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Rodzaje dotowanych projektów

Program dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek, realizowany jest na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

ZUS może dofinansować projekty:

 • inwestycyjne, które odnoszą się do bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
   
 • doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie bhp,
   
 • inwestycyjno-doradcze, łączące opisane wcześniej działania.

Dla kogo pomoc ze środków ZUS?

Dofinansowanie udzielane jest ze środków funduszu wypadkowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nie stanowi pomocy de minimis. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w trybie ciągłym, dlatego przedsiębiorca może wystąpić o nie w każdym czasie.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wielkości podmiotu, mierzonej liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe. Przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa bierze się pod uwagę liczbę osób, za które płatnik składek odprowadza składki na ubezpieczenie wypadkowe, zgodnie z deklaracją ZUS DRA, nie należy natomiast brać pod uwagę powiązań kapitałowych.


Dofinansowaniu podlegają tylko działania realizowane po podpisaniu umowy pomiędzy wnioskodawcą a ZUS.


W jednym projekcie może być realizowanych kilka działań równocześnie, nie ma natomiast możliwości składania przez jednego płatnika składek jednocześnie dwóch lub więcej wniosków o dofinansowanie.

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie kilkakrotnie pod warunkiem, że zakończy realizację poprzedniego projektu oraz że kolejny projekt nie dotyczy takich samych działań na tych samych stanowiskach i w tych samych obiektach.

Na co wydatkować uzyskane środki?

W ramach omawianego programu finansowane są projekty doradcze, inwestycyjne oraz inwestycyjno-doradcze. Natomiast wsparcie nie jest udzielane w szczególności na działania związane ze szkoleniami, a także zakup maszyn produkcyjnych i ich części oraz narzędzi pracy.

Wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej (dostępny na stronie www.zus.pl) składa się (tylko) w wersji papierowej.

Wnioski o dofinansowanie płatników składek należy składać do 5 Oddziałów ZUS w zależności od tego, w jakim województwie znajduje się siedziba wnioskodawcy.

Oprócz dokumentacji papierowej trzeba dołączyć do dokumentacji aplikacyjnej skan wniosku wraz z załącznikami oraz zdjęciami i przesłać je na jednym z wybranych nośników danych: płyta CD, DVD lub pendrive. Ważne, aby dokumenty (w formacie PDF) zostały zgrane na nośnik, gdyż są przekazywane drogą elektroniczną do eksperta oceniającego wniosek o dofinansowanie.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, natomiast w przypadku błędów formalnych lub merytorycznych we wniosku, czas rozpatrywania dokumentów jest uzależniony od terminu wpływu skorygowanej dokumentacji. Weryfikacja formalna wniosku o dofinansowanie jest również uzależniona od liczby wpływających wniosków o dofinansowanie, z tego też względu termin nie jest określony ramami czasowymi.

Po pozytywnej ocenie wniosku podpisywana jest umowa na realizację projektu. Przekazanie środków następuje po podpisaniu umowy - w dwóch transzach. Pierwsza transza wypłacana jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia sfinansowania wszelkich wydatków, niezbędnych dla realizacji projektu, stanowiących różnicę pomiędzy całkowitym kosztem realizacji projektu a kwotą dofinansowania. Musi on pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu.


Płatnicy składek, którzy mają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie wypadkowe, nie uzyskają dofinansowania do czasu uregulowania zaległości lub zawarcia układu ratalnego.


Podpisując umowę o dofinansowanie ze środków ZUS wnioskodawca zobowiązuje się wykorzystać otrzymane środki finansowe zgodnie z przedmiotem zawieranej umowy oraz harmonogramem zawartym we wniosku.

Co istotne, wnioskodawca może pisemnie wystąpić do ZUS o wyrażenie zgody na zmianę harmonogramu. Zmiana harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia ekspert skierowany przez ZUS dokonuje odbioru projektu. Jeżeli pozytywnie zaopiniuje projekt, następuje wypłata drugiej transzy.

Miejsce składania wniosków o dofinansowanie
Oddział ZUS
w Bydgoszczy
ul. Świętej Trójcy 33
85-224 Bydgoszcz
Oddział ZUS
w Jaśle
ul. Rynek 18b
38-200 Jasło
Oddział ZUS
w Opolu
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole
Oddział ZUS
w Olsztynie
ul. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn
Oddział ZUS w Ostrowie
Wielkopolskim
ul. Wysocka 1b
63-400 Ostrów
Wielkopolski
dla płatników składek mających siedziby w województwach:
kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodnio- pomorskim, łódzkim lubelskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim dolnośląskim, opolskim, śląskim podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim lubuskim, wielkopolskim

DZIAŁANIA, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE W PRZYPADKU PROJEKTÓW DORADCZYCH ORAZ INWESTYCYJNO-DORADCZYCH

1. Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.
2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy, takich jak:
- czynniki chemiczne i pyły,
- czynniki biologiczne,
- czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.),
- czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.).
Pomiary te mogą być wykonywane wyłącznie jako element innych działań przewidzianych wnioskiem, np. ocena skuteczności działań inwestycyjnych, ocena ryzyka zawodowego, dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej, itp. (w przypadku czynników szkodliwych pomiary powinny być wykonywane przez akredytowane laboratoria).
3. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków).
4. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy, które muszą oddziaływać na poprawę ergonomii stanowisk pracy.
5. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych.
6. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej.
7. Opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

DZIAŁANIA, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE W PRZYPADKU PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ INWESTYCYJNO-DORADCZYCH

1. Zakup i instalacja:
a) osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń (stałych, ruchomych, blokujących i blokujących z urządzeniem ryglującym, sterujących, itp.),
b) optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.),
c) urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn),
d) elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń sterujących krokowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn),
e) urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach,
f) obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, itp.,
g) kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych, lub dżwiękochłonno-izolacyjnych, tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych,
h) wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
i) neutralizatorów elektryczności statycznej,
j) urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.),
k) urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.),
l) urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,
m) maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne). W przypadku dofinansowania zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w dniu odbioru projektu oświadczenia o zatrudnieniu operatorów tych urządzeń, którzy będą mieli odpowiednie kwalifikacje wymagane z przepisami prawnymi); łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych nie może być większy niż 50.000 zł; pozostałe działania projektu finansowane są na zasadach ogólnych,
n) urządzeń (bez własnego napędu/nie samojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, wciągniki i żurawiki do 450 kg,
o) wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w przypadkach, gdy zastosowanie urządzeń przemieszczanych ręcznie, wymienionych w punkcie n) nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych nie może być większy niż 50.000 zł,
p) urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.
2. Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników pod warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji właściwego doboru środków ochrony indywidualnej).
3. Modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

grudzień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.