BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
A A A

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013

Zasady ogólne dotyczące ustalania prawa do rent

Wśród świadczeń przysługujących z ubezpieczenia wypadkowego wymieniono również:

 • rentę z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, dalej rentę wypadkową,
   
 • rentę szkoleniową,
   
 • rentę rodzinną oraz
   
 • dodatki do rent, tj. dodatek pielęgnacyjny i dodatek dla sieroty zupełnej.

Przy ustalaniu prawa do rent, wysokości tych świadczeń oraz ich wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), dalej ustawy emerytalnej, z uwzględnieniem przepisów ustawy wypadkowej.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, duchownych będących płatnikami składek na własne ubezpieczenia oraz członków ich rodzin, ww. świadczenia nie przysługują w razie występowania w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej, zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł - do czasu spłaty całości zadłużenia. Prawo do renty przysługuje nie wcześniej niż od daty spłaty zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.


Renta wypadkowa

Świadczenie to przysługuje ubezpieczonemu, który stał się częściowo lub całkowicie niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej:

 • niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego (do którego zalicza się okresy podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu oraz okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu przed dniem 1 stycznia 1999 r.) oraz
   
 • bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, tj. również w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała po upływie 18 miesięcy od ustania okresów składkowych i nieskładkowych wymienionych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej.

O niezdolności do pracy oraz jej związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową orzeka lekarz orzecznik ZUS, od orzeczenia którego przysługuje prawo wniesienia odwołania do komisji lekarskiej. Prawo do renty wypadkowej, które ustało z powodu ustąpienia niezdolności do pracy, przywraca się w razie ponownego powstania tej niezdolności bez względu na okres, jaki upłynął od ustania prawa do renty. Zatem także wówczas, gdy ponowna niezdolność do pracy spowodowana tą przyczyną powstanie po upływie 18 miesięcy od ustania prawa do renty wypadkowej.

Prawo do renty wypadkowej powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa. Jeżeli więc ubezpieczony pobiera wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, to prawo do renty wypadkowej powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego wynagrodzenia, zasiłku lub świadczenia.

Osobie uprawnionej do renty wypadkowej, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji, przysługuje dodatek pielęgnacyjny na zasadach i w wysokości określonej w ustawie emerytalnej. Dodatek pielęgnacyjny podlega waloryzacji w terminie i na zasadach przewidzianych dla waloryzacji emerytur i rent.

Osobie uprawnionej do renty wypadkowej oraz do emerytury na podstawie odrębnych przepisów wypłaca się, zależnie od jej wyboru tzw. "półtorakrotne" świadczenie:

 • przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo
   
 • emeryturę powiększoną o połowę renty.

Przepis ten ma zastosowanie również do osób uprawnionych do renty wypadkowej oraz do renty w zamian za gospodarstwo rolne przekazane na własność Państwa lub uposażenia w stanie spoczynku przyznanego ze względu na wiek.

Przepisu tego nie stosuje się jednak w przypadku, gdy osoba uprawniona osiąga przychód powodujący zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości określony w przepisach ustawy emerytalnej, niezależnie od wysokości tego przychodu.

Ważne: Świadczeniobiorcy osiągający przychód - bez względu na jego wysokość - nie mają prawa do pobierania półtorakrotnego świadczenia. Osobom tym przysługuje tylko jedno - wybrane świadczenie.


Renta szkoleniowa

Przysługuje ubezpieczonemu, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy. O celowości przekwalifikowania zawodowego orzeka lekarz orzecznik ZUS, jeżeli osoba ubiegająca się o to świadczenie utraciła zdolność do pracy zarobkowej w dotychczasowym zawodzie, ale może stać się zdolna do pracy w innym zawodzie, tj. po przekwalifikowaniu. Przy ocenie rokowań co do odzyskania zdolności do pracy uwzględnia się możliwość wykonywania dotychczasowej pracy bądź podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę:

 • rodzaj i charakter dotychczasowej pracy,
   
 • poziom wykształcenia,
   
 • wiek,
   
 • psychologiczną ocenę zdolności do pracy (dokonaną przez konsultanta psychologa ZUS) obejmującą m.in. ocenę sprawności umysłowej, zainteresowania i preferencje zawodowe ubezpieczonego.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, wyrażonym w wyroku z dnia 17 października 2002 r. (sygn. akt III AUa 752/01, OSA 2003/3/8): "Społecznym przeznaczeniem renty szkoleniowej, o jakiej mowa w art. 60 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (...), jest umożliwienie osobie niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie przekwalifikowanie się i uzyskanie takich kwalifikacji zawodowych, które przy jej stanie zdrowia pozwolą na wykonywanie zatrudnienia.".

Renta szkoleniowa przysługuje przez okres 6 miesięcy. Okres ten może ulec wydłużeniu, na podstawie wniosku starosty, na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, nie dłużej jednak niż o 30 miesięcy. Okres 6 miesięcy może również ulec skróceniu, jeżeli przed upływem tego okresu starosta zawiadomi ZUS o braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu, albo o tym, że osoba zainteresowana nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.

Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje uprawnionym członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, a także w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty uprawnionego do renty wypadkowej. Członkom rodziny rencisty uprawnionego do renty wypadkowej, który zmarł z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, przysługują świadczenia określone w ustawie emerytalnej bez względu na długość okresu uprawniającego do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie tych przepisów.

Za członków rodziny, w myśl ustawy emerytalnej, uważa się: małżonka (wdowę lub wdowca), dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej oraz rodziców. Członkom rodziny przysługuje renta rodzinna, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty spełniają warunki do uzyskania renty rodzinnej określone w ustawie emerytalnej. Warunki te prezentujemy w tabeli zamieszczonej poniżej.

Lp. Członkowie rodziny
uprawnieni do renty
rodzinnej
Warunki uzyskania prawa do renty rodzinnej
1. Dzieci: własne, drugiego małżonka, przysposobione
- do ukończenia 16 lat, a jeżeli przekroczyły 16 lat - do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
- bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie:
do ukończenia 16 lat albo
do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia.
Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.
2. Przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej jeżeli spełniają warunki wymienione w punkcie 1, a ponadto:
- zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku oraz
- nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli:
nie mogą zapewnić im utrzymania albo
ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.
3. Wdowa (lub wdowiec)
- w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo
- wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.
Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania ww. osób.
4. Małżonka (małżonek) rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej jeżeli oprócz spełnienia warunków wymienionych w punkcie 3 miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.
5. Wdowa niespełniająca warunków do renty rodzinnej wymienionych w pkt 3-4 jeżeli nie ma niezbędnych źródeł utrzymania - ma prawo do okresowej renty rodzinnej:
- przez okres jednego roku od chwili śmierci męża,
- w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża.
6. Rodzice
- ubezpieczony (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania,
- spełniają odpowiednio warunki wymienione w punkcie 3 (tj. określone dla wdowy i wdowca).

W sytuacji gdy do renty rodzinnej z ubezpieczenia wypadkowego jest uprawniona sierota zupełna, przysługuje jej dodatek dla sieroty zupełnej na zasadach i w wysokości określonej w ustawie emerytalnej. Dodatek do renty rodzinnej podlega waloryzacji w terminie i na zasadach przewidzianych dla waloryzacji emerytur i rent (wysokości dodatków znajdują się na naszej stronie internetowej www.gofin.pl w zakładce "wskaźniki i stawki").

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.