BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
A A A

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013

Płatnicy składek samodzielnie ustalający stopę procentową składki wypadkowej

Samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki wypadkowej na rok składkowy dokonują płatnicy podlegający wpisowi do rejestru REGON, którzy w poprzednim roku kalendarzowym zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego:

 • nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
   
 • co najmniej 10 ubezpieczonych i nie byli obowiązani do przekazania do ZUS informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe.
  Przykład  

Spółka z o.o. za 2011 r. i 2012 r. była obowiązana przekazać do ZUS informację ZUS IWA. Spółka samodzielnie ustali wysokość stopy procentowej składki wypadkowej obowiązującej w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r., ponieważ nie przekazała informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe.


  Przykład  

Zakład pracy za 2009 r., 2011 r., 2012 r. był obowiązany przekazać do ZUS informację ZUS IWA. Zakład samodzielnie ustali wysokość stopy procentowej składki wypadkowej obowiązującej w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r., ponieważ nie przekazał informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe.


  Przykład  

Zakład pracy w 2012 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego 8 ubezpieczonych. Na okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. samodzielnie ustali stopę procentową składki wypadkowej.


Ustalenie liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego

Liczbę ubezpieczonych ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej jeden dzień (art. 28 ust. 3 ustawy wypadkowej).

W liczbie miesięcy uwzględnia się tylko te miesiące, w których płatnik co najmniej jeden dzień był płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. w których co najmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu.

Ustalając liczbę ubezpieczonych w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego, należy uwzględnić wszystkich ubezpieczonych, którzy w danym miesiącu podlegali przynajmniej jeden dzień ubezpieczeniu wypadkowemu. Liczba ubezpieczonych jest zaokrąglona do jedności zgodnie z zasadą matematyczną, tj. w górę, jeśli końcówka jest większa lub równa 0,5 lub w dół, jeśli jest mniejsza od 0,5.

  Przykład  

W 2012 r. spółka zgłaszała do ubezpieczenia wypadkowego: I - 12; II - 13; III - 14; IV - 14; V - 12; VI - 14; VII-IX - 15; X - 12; XI-XII - 15. Suma ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2012 r. wyniosła 166. Dlatego też liczba ubezpieczonych dla celów ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 14, zgodnie z wyliczeniem: 166 : 12 = 13,833 po zaokrągleniu do jedności - 14.


  Przykład  

Płatnik składek był zarejestrowany w ZUS w okresie od stycznia do lutego 2012 r., a następnie od października 2012 r. do nadal. W 2012 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego: I - 1; II - 1; X - 10; XI - 12; XII - 15.

W tym przypadku przy ustalaniu liczby miesięcy nie należy uwzględniać okresu od 1 marca do 30 września 2012 r. Suma ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2012 r. wyniosła 39. Liczba ubezpieczonych dla celów ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosiła 8, zgodnie z wyliczeniem: 39 : 5 = 7,8 po zaokrągleniu do jedności - 8.


  Przykład  

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą została zgłoszona w ZUS jako płatnik składek od 1 sierpnia 2012 r. W tym też miesiącu zgłosiła do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (w tym ubezpieczenia wypadkowego) siebie oraz osobę współpracującą. Następnie od 1 października 2012 r. zgłosiła do ubezpieczeń społecznych 6 pracowników. W ciągu poszczególnych miesięcy 2012 r. zgłaszała zatem do ubezpieczenia wypadkowego: VIII - 2; IX - 2; X - 8; XI - 8; XII - 8. Suma ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2012 r. wyniosła 28. Liczba ubezpieczonych dla celów ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosiła 6, zgodnie z wyliczeniem: 28 : 5 = 5,6 po zaokrągleniu do jedności - 6.


  Przykład  

Płatnik składek został zarejestrowany w ZUS od 1 października 2012 r. W ciągu poszczególnych miesięcy 2012 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego: X - 4; XI - 0; XII - 6. Przy ustalaniu liczby miesięcy nie uwzględnił listopada 2012 r., tj. miesiąca, w którym był zarejestrowany w ZUS, ale nie był płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe - bowiem ani jeden ubezpieczony nie podlegał w tym miesiącu ubezpieczeniu wypadkowemu.

Suma ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2012 r. wyniosła 10. Liczba ubezpieczonych dla celów ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe wyniosła 5, zgodnie z wyliczeniem: 10 : 2 = 5.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w ciągu miesiąca, daną osobę uwzględnia się jako jednego ubezpieczonego.

Ponadto dokonując ustalenia liczby ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę osób, które u danego płatnika:

 • podlegają ubezpieczeniom społecznym, ale nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu,
   
 • cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, bądź odbywały zasadniczą służbę wojskową,
   
 • mają za dany miesiąc rozliczane składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych (tj. wykazanych w raportach z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 X X).
  Przykład  

W listopadzie 2012 r. zleceniobiorca wykonywał w spółce z o.o. umowy zlecenia zawarte na okres od 5 do 9 listopada oraz od 20 do 30 listopada. Z tego tytułu podlegał obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w listopadzie należało uwzględnić tę osobę jako jednego ubezpieczonego.
 

  Przykład  

W październiku 2012 r. ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu w okresie od 1 do 7 października z tytułu wykonywania umowy zlecenia, a następnie w okresie od 10 do 31 października z tytułu umowy o pracę. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w październiku 2012 r. należało uwzględnić tę osobę jako jednego ubezpieczonego.
 

  Przykład  

Pracodawca w marcu 2012 r. zatrudniał 15 pracowników. W miesiącu tym:

 • jeden pracownik w okresie od 1 do 30 marca 2012 r. przebywał na urlopie bezpłatnym,
   
 • jeden pracownik w okresie od 1 do 31 marca 2012 r. przebywał na urlopie wychowawczym,
   
 • jednemu byłemu pracownikowi wypłacono zaległe wynagrodzenia za styczeń 2012 r. (wykazano go zatem w raporcie miesięcznym ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 X X),
   
 • jeden pracownik w okresie od 1 do 31 marca 2012 r. był niezdolny do pracy i przebywał na zwolnieniu lekarskim.

W liczbie ubezpieczonych w ciągu marca 2012 r. nie należało uwzględniać pracownika przebywającego cały marzec na urlopie wychowawczym oraz byłego pracownika, którego ujęto w raporcie miesięcznym ZUS RCA za marzec z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 0 0. Natomiast należało uwzględnić pracownika, który od 1 do 30 marca przebywał na urlopie bezpłatnym, bowiem przez jeden dzień marca (tj. 31 marca) podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu oraz pracownika przebywającego cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim.

Odmienne zasady ustalania liczby ubezpieczonych dotyczą płatników, którzy zgłaszają się w ZUS w okresie od 1 stycznia danego roku do 31 marca następnego roku. W tym przypadku liczbę ubezpieczonych ustala się na podstawie liczby ubezpieczonych podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego w miesiącu kalendarzowym, od którego płatnik składek został zgłoszony w ZUS.

Zasada ta ma zastosowanie wyłącznie w przypadku płatników, którzy:

 • są zgłaszani po raz pierwszy w ZUS (wówczas przy ustalaniu liczby ubezpieczonych bierze się pod uwagę miesiąc, w którym podlega ubezpieczeniu wypadkowemu pierwszy ubezpieczony),
   
 • w poprzednim roku kalendarzowym nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe, tj. byli zarejestrowani w ZUS, ale w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku nie zgłaszali ani jednej osoby do tego ubezpieczenia,
   
 • byli skreśleni z krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.


Stopa procentowa składki wypadkowej dla płatnika podlegającego wpisowi do rejestru REGON zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek podlegającego wpisowi do rejestru REGON i zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności (art. 28 ust. 1 ustawy wypadkowej).

W takiej wysokości stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe opłacają też płatnicy składek:

1) niepodlegający wpisowi do rejestru REGON (bez względu na liczbę ubezpieczonych),

2) podlegający wpisowi do rejestru REGON i zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, jeżeli nie otrzymali jeszcze zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON zawierającego informację o rodzaju działalności według PKD, a upływa termin opłacenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Płatnicy, o których mowa wyżej w pkt 2, składkę wypadkową opłacają zaliczkowo w wysokości ustalonej tak jak dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Jednakże po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON płatnicy zobowiązani są skorygować stopę procentową składki oraz złożone uprzednio dokumenty rozliczeniowe za poszczególne miesiące roku składkowego (art. 33 ust. 2 ustawy wypadkowej).

Aktualnie najwyższa stopa procentowa dla grup działalności, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia z dnia 29 listopada 2002 r., wynosi 3,86%, z tego 50% to 1,93%.

Reasumując, za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,93% podstawy wymiaru opłacają:

 • płatnicy podlegający wpisowi do rejestru REGON, zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
   
 • płatnicy niepodlegający wpisowi do rejestru REGON, bez względu na liczbę ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego.

Od takiej też wysokości stopy procentowej ww. płatnicy będą opłacali składkę na ubezpieczenie wypadkowe w nowym roku składkowym, rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2013 r.


Stopa procentowa składki wypadkowej dla płatnika podlegającego wpisowi do rejestru REGON zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, który nie przekazał informacji ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe

Dla płatnika podlegającego wpisowi do rejestru REGON, który zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych i nie przekazał informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopa procentowa składki wypadkowej wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należy (art. 33 ust. 1 ustawy wypadkowej). Płatnik składek należy do grupy działalności ustalonej dla jego rodzaju działalności według PKD ujętego w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia poprzedniego roku. Jeżeli jednak został zgłoszony w ZUS w okresie od dnia 1 stycznia danego roku do dnia 31 marca następnego roku, to należy do grupy działalności ustalonej dla jego rodzaju działalności według PKD ujętego w rejestrze REGON w dniu, od którego jest zgłoszony w ZUS (art. 29 ustawy wypadkowej). W celu określenia grupy działalności stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - Dz. U. nr 251, poz. 1885 ze zm., tzw. PKD 2007. Rodzaj przeważającej działalności oznaczony jest pięcioznakowym kodem alfanumerycznym. Na podstawie dwóch pierwszych cyfr tego kodu ustala się do jakiego działu (sekcji) płatnik został zaklasyfikowany. Następnie odczytuje się z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia z dnia 29 listopada 2002 r. stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe określoną dla grupy działalności, do której płatnik należy.

  Przykład  

Zakład pracy w 2011 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego 8 osób. W okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. opłacał składkę wypadkową w wysokości 1,93% podstawy wymiaru. Natomiast w poszczególnych miesiącach 2012 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego:

m-c I II III-IV V VI-VII VIII IX-XI XII razem
liczba
ubezpieczonych
9 10 12 16 18 20 24 30 217

Dla celów ustalenia stopy procentowej składki wypadkowej liczba ubezpieczonych w 2012 r. wynosi 18, zgodnie z wyliczeniem: 217 osób : 12 miesięcy = 18,08 po zaokrągleniu do jedności 18.

Na okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. zakład pracy samodzielnie ustali stopę procentową składki wypadkowej. W tym celu:

 • na podstawie zaświadczenia o nadaniu numeru REGON ustali rodzaj przeważającej działalności według PKD 2007, do której został zaklasyfikowany, tj. 13.93.Z - "Produkcja dywanów i chodników", następnie
   
 • na podstawie dwóch pierwszych cyfr - 13 ustali, że został zaklasyfikowany do działu 13 - "Produkcja wyrobów tekstylnych", sekcji C - "Przetwórstwo przemysłowe", dalej
   
 • w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia z dnia 29 listopada 2002 r. odczyta, że dla grupy działalności oznaczonej kodem PKD C-13 stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,47%.

Poniżej i na następnych stronach zamieszczamy stopy procentowe składki wypadkowej dla grup działalności.

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%)
1 2 3 4 5
1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A-01 9 2,53
2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 13 3,60
3 Rybactwo A-03 5 1,47
4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) B-05 14 3,86
5 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B-06 12 3,33
6 Górnictwo rud metali B-07 13 3,60
7 Pozostałe górnictwo i wydobywanie B-08 7 2,00
8 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie B-09 10 2,80
9 Produkcja artykułów spożywczych C-10 6 1,73
10 Produkcja napojów C-11 6 1,73
11 Produkcja wyrobów tytoniowych C-12 4 1,20
12 Produkcja wyrobów tekstylnych C-13 5 1,47
13 Produkcja odzieży C-14 3 0,93
14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 4 1,20
15 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania C-16 9 2,53
16 Produkcja papieru i wyrobów z papieru C-17 7 2,00
17 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 3 0,93
18 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej C-19 5 1,47
19 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych C-20 5 1,47
20 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C-21 4 1,20
21 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych C-22 6 1,73
22 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych C-23 8 2,26
23 Produkcja metali C-24 10 2,80
24 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń C-25 7 2,00
25 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 4 1,20
26 Produkcja urządzeń elektrycznych C-27 6 1,73
27 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana C-28 7 2,00
28 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli C-29 6 1,73
29 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C-30 9 2,53
30 Produkcja mebli C-31 7 2,00
31 Pozostała produkcja wyrobów C-32 5 1,47
32 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń C-33 7 2,00
33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych D-35 5 1,47
34 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E-36 6 1,73
35 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E-37 5 1,47
36 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców E-38 8 2,26
37 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami E-39 5 1,47
38 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków F-41 7 2,00
39 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej F-42 8 2,26
40 Roboty budowlane specjalistyczne F-43 6 1,73
41 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G-45 3 0,93
42 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G-46 4 1,20
43 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G-47 3 0,93
44 Transport lądowy oraz transport rurociągowy H-49 5 1,47
45 Transport wodny H-50 7 2,00
46 Transport lotniczy H-51 4 1,20
47 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport H-52 6 1,73
48 Działalność pocztowa i kurierska H-53 5 1,47
49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 3 0,93
50 Informacja i komunikacja J 3 0,93
51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67
52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 3 0,93
53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 3 0,93
54 Wynajem i dzierżawa N-77 4 1,20
55 Działalność związana z zatrudnieniem N-78 4 1,20
56 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N-79 2 0,67
57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3 0,93
58 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni N-81 5 1,47
59 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N-82 2 0,67
60 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne O, U  3 0,93
61 Edukacja P 3 0,93
62 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 4 1,20
63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3 0,93
64 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S, T 3 0,93
* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 ze zm.).

Jeszcze raz podkreślamy, że ustalona dla danego płatnika składek stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązuje przy wyliczaniu należnych składek za wszystkich ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego przez tego płatnika, bez względu na tytuł ubezpieczenia.

Wspólnicy spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich, jednoosobowych spółek z o.o. będący płatnikami składek na własne ubezpieczenia sami ustalają dla siebie stopę procentową składki wypadkowej. Natomiast spółka będąc płatnikiem składek dla zatrudnionych w spółce osób odrębnie ustala właściwą dla spółki stopę procentową tej składki.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.