BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
A A A

Wypadek przy pracy. Jakie świadczenia dla ubezpieczonego? - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (927) z dnia 26.11.2012

Świadczenia należne z tytułu wypadku przy pracy

Osobie ubezpieczonej w ZUS (m.in. pracownikowi), która stała się niezdolna do pracy, przysługują różnego rodzaju świadczenia. Są one wypłacane, po spełnieniu określonych warunków, odpowiednio przez płatnika składek (pracodawcę) lub ZUS, w oparciu o przepisy:

 • Kodeksu pracy - wynagrodzenie chorobowe,
   
 • ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową - zasiłek chorobowy, zasiłek wyrównawczy i świadczenie rehabilitacyjne,
   
 • ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną - renta z tytułu niezdolności do pracy.


Po wypadku przy pracy

W przypadku gdy niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, podstawą do wypłaty świadczeń jest ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwana ustawą wypadkową. Koszyk tzw. świadczeń wypadkowych, oprócz wymienionych wcześniej świadczeń, zawiera również dodatkowe, niedostępne dla ubezpieczonych przy "zwykłej" niezdolności do pracy, w tym m.in. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Zasady przyznawania oraz wysokość świadczeń wypadkowych są korzystniejsze dla ubezpieczonych. Przykładowo, aby pracownik mógł uzyskać prawo do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego, musi legitymować się co najmniej 30-dniowym okresem takiego ubezpieczenia. Tymczasem niezdolność do pracy w związku z wypadkiem przy pracy daje prawo do zasiłku bez tzw. okresu wyczekiwania. Ponadto, o ile zasiłek chorobowy z funduszu chorobowego wynosi odpowiednio 70% lub 80% podstawy wymiaru (poza przypadkami określonymi w art. 11 ust. 2 ustawy zasiłkowej, kiedy to świadczenie przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru), to z ubezpieczenia wypadkowego wypłacany jest w wysokości 100% podstawy wymiaru.

W razie śmierci ubezpieczonego lub rencisty, o stosowne świadczenia wypadkowe mogą ubiegać się członkowie jego rodziny. Zalicza się do nich odpowiednio:

 • małżonka,
   
 • dzieci własne, drugiego małżonka lub przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej,
   
 • rodziców, osoby przysposabiające, macochę oraz ojczyma, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli prawo do alimentów z jego strony zostało ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.


Zgłoszenie wypadku

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu uległ pracownik, następuje w trybie określonym przepisami Kodeksu pracy.

Bezpośrednio po otrzymaniu od pracownika informacji o zaistniałym wypadku pracodawca jest zobowiązany do powołania zespołu powypadkowego, który powinien niezwłocznie przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz ustalenia czy wypadek pozostaje w związku z pracą. Zespół powypadkowy sporządza na tę okoliczność protokół według wzoru określonego w stosownym rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 227, poz. 2298). Protokół jest następnie udostępniany poszkodowanemu, w celu zapoznania się z jego treścią. Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z zawartymi w nim ustaleniami, może wnieść uwagi i zastrzeżenia.

Natomiast osoby niebędące pracownikami, zgłaszają wypadek odpowiednim podmiotom, które ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy dokonują w karcie wypadku. Podmioty te zostały wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy wypadkowej.

Wina poszkodowanego

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu poszkodowanemu w wypadku, jeżeli jego wyłączną przyczyną było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Nie otrzyma ich również ubezpieczony, który będąc w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Jednak ograniczenie to nie dotyczy członków rodziny ubezpieczonego, którzy w takich przypadkach mimo wszystko zachowują prawo do świadczeń określonych w ustawie wypadkowej.


Zaległości w składkach

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące, posiadające w dniu wypadku przy pracy zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł, muszą liczyć się z tym, iż nie otrzymają świadczeń z funduszu wypadkowego, do czasu spłaty całości zadłużenia. Co istotne, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku, prawo do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego ulegnie przedawnieniu. Tak wynika z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy wypadkowej.

Przy czym, zgodnie z wyjaśnieniami ZUS zawartymi w komentarzu do ustawy wypadkowej dostępnym na stronie internetowej tej instytucji (www.zus.pl), uregulowanie przez ubezpieczonego całości zadłużenia po upływie 6 miesięcy od dnia wypadku również zapewni wypłatę świadczenia, jednak jedynie na bieżąco, tj. od dnia uregulowania zadłużenia.

Za wypadek przy pracy uznawane jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:

» w związku z pracą:
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, albo czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy;
» w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas m.in.:*
- odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący,
- wykonywania pracy lub współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
- wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem lub współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

* pełny wykaz określa art. 3 ust. 3 ustawy wypadkowej


Koszyk świadczeń wypadkowych
Rodzaj świadczenia Osoba uprawniona
do świadczenia
zasiłek chorobowy ubezpieczony
(m.in. pracownik)
poszkodowany w wyniku
wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej
świadczenie rehabilitacyjne
zasiłek wyrównawczy
renta z tytułu niezdolności do pracy, tzw. "renta inwalidzka wypadkowa", w tym renta szkoleniowa
dodatek pielęgnacyjny
pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą
jednorazowe odszkodowanie  
 
renta rodzinna, tzw. "renta rodzinna wypadkowa" członek rodziny ubezpieczonego
(m.in. pracownika) zmarłego
w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.