BHP, przepisy bhp, szkolenia bhp, bezpieczeństwo i higiena pracy
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020

TARCZA
Badania profilaktyczne i zapewnienie bhp w czasie epidemii

Na pracodawcy, bez względu na rodzaj prowadzonej przez niego działalności, ciąży obowiązek zapewnienia zatrudnianym przez siebie osobom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jest to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy, obejmujący swoim zakresem wymóg zapewnienia pracownikom koniecznych badań i szkoleń. Pracodawca musi też tak ukształtować warunki pracy na danym stanowisku i w całym zakładzie, aby nie zagrażały one życiu i zdrowiu pracowników, zwłaszcza w okresie wzmożonego ryzyka związanego z epidemią koronawirusa.

Badania okresowe na później

Jednym z podstawowych wymogów formalnych związanych z zatrudnieniem pracownika jest skierowanie go na wstępne badania profilaktyczne. W toku zatrudnienia konieczne jest natomiast przeprowadzanie badań kontrolnych i okresowych. W typowej sytuacji realizacja tego obowiązku na ogół nie przysparza zbyt wielu trudności, jednak w czasie epidemii - kiedy dostęp do lekarza medycyny pracy może być utrudniony - przeprowadzenie badań staje się dla pracodawców sporym problemem. Dlatego też ogólne zasady odbywania tych badań, określone w art. 229 K.p., uległy pewnym modyfikacjom na mocy art. 12a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19... (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), dalej specustawy w sprawie COVID-19. Na mocy tego przepisu, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się obowiązek:

 • wykonywania badań okresowych, o których mowa w art. 229 § 2 K.p., wystawiania skierowania na te badania oraz wykonywania badań okresowych na koniec zatrudnienia w stosunku do pracownika, który pracował w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających,
   
 • wykonywania badań zawodowych kierowców (w tym psychologicznych), wykonywanych na podstawie art. 39j i art. 39k ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.) oraz wystawiania skierowania na te badania,
   
 • wykonywania badań okresowych i psychologicznych maszynistów, wykonywanych na podstawie art. 22b ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710 ze zm.).

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracodawca i pracownik są zobowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i przeprowadzić badania w ciągu 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

Należy podkreślić, że specustawa w sprawie COVID-19 nie zawiesiła obowiązku wykonywania badań wstępnych i kontrolnych. Jednak dopuściła możliwość ich przeprowadzenia przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy (badanie może być przeprowadzone zdalnie). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i należy je włączyć do akt osobowych pracownika.


Badania wstępne, okresowe i kontrolne, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii.


Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich (innych niż wstępne, okresowe i kontrolne) lub badań psychologicznych wymagają posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a jego ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Natomiast gdy przepisy odrębne uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych, od posiadania odpowiedniego (niewynikającego z badań wstępnych, okresowych lub kontrolnych) orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii (art. 31m specustawy w sprawie COVID-19).

Szkolenia bhp także zdalnie

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom wstępne i okresowe przeszkolenie w zakresie bhp (art. 2373 K.p.).

W okresie epidemii, kiedy bezpośrednie kontakty między pracownikami i gromadzenie ich w większych grupach jest ograniczane do minimum, przeprowadzenie szkolenia bhp może być jednak problematyczne. Z tego względu art. 12e specustawy w sprawie COVID-19 przewiduje, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Niemożność przeprowadzenia szkolenia wstępnego w takiej formie dotyczy tylko instruktażu stanowiskowego:

 • pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym,
   
 • pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
   
 • pracownika przenoszonego na wymienione stanowiska,
   
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Instruktaż stanowiskowy wskazanych pracowników (uczniów) musi być przeprowadzony w tradycyjnej formie, poprzez bezpośredni przekaz.

Przepis art. 12e specustawy w sprawie COVID-19 dotyczy też przeprowadzania szkoleń okresowych. W tym zakresie stanowi on, że w przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego bhp lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

 • okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
   
 • w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,

termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ochrona przed wirusem

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom, z uwagi na ryzyko zakażenia wirusem COVID-19. Obowiązki w tym zakresie precyzuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697). W § 9 ust. 9 tego rozporządzenia nałożono na pracodawcę obowiązek zapewnienia osobom zatrudnionym (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia):

 • rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk,
   
 • odległości pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m.

Jeżeli pracodawca nie jest w stanie zapewnić wymaganej odległości między stanowiskami pracy z obiektywnych powodów, np. dlatego, że usytuowanie maszyn w dziale produkcyjnym na to nie pozwala, może odejść od tego wymogu, ale tylko pod warunkiem, że zapewni pracownikom środki ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii (np. żele do odkażania rąk, mydła odkażające, rękawiczki).


Obowiązek noszenia maseczki na terenie zakładu pracy dotyczy tylko pracowników zajmujących się bezpośrednią obsługą klientów (petentów).


Zalecenia dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wydane przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym

» Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
» Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych.
» Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
» Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
» Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
» Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
» Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
» Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu bhp.
» Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza: ust, nosa i oczu.
» Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
» Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.
» Zapewnić, aby czyste i higieniczne były:
- powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów były regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem,
- wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, które powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

źródło: www.gov.pl/web/koronawirus


Postępowanie w sprawie dezynfekcji pomieszczeń pracy, w którym przebywały osoby zarażone

"W sprawie dezynfekcji pomieszczenia możemy posiłkować się wytycznymi GIS dla POZ (dotyczące dezynfekcji pomieszczenia, w której przebywała osoba chora lub podejrzana o zachorowanie na koronawirusa), tj. wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, w którym przebywała osoba zakażona, umyć i zdezynfekować powierzchnie, meble, sprzęt - po dezynfekcji może być ponownie używane, wywietrzyć pomieszczenie, w którym przebywała osoba zakażona, zdezynfekować drogę lub drogi dojścia do pomieszczenia, gdzie przebywała osoba zakażona (poręcze schodów, klamki, lady itp., czyli elementy, których mogła dotykać), używać środków dezynfekujących aktywnych przeciwko wirusom."

źródło: www.gov.pl/web/koronawirus


Zawieszenie obowiązku wykonania badań lekarskich wymaganych przez przepisy odrębne

Zgodnie z art.15zzzy ust. 1 specustawy w sprawie COVID-19, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych:

- osób ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty albo o zachowanie jego ważności, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22a ust. 11 ustawy o transporcie kolejowym,
- osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty albo o zachowanie jego ważności, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22b ust. 22 ustawy o transporcie kolejowym,
- pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22d ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym,
- pracowników zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego, o którym mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 11 ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym... (Dz. U. poz. 462),
- funkcjonariuszy straży ochrony kolei, określonych na podstawie art. 59 ust. 6 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym.

Ważne! W przypadku gdy ważność wskazanych badań lekarskich i psychologicznych upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ich ważności ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania tych stanów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.